1. מידע כללי
 2. מסמכים ואישורים
 3. תיאור הפרוייקט
 4. אישור וסיום

טופס הגשת בקשה

שימו לב, בקשות שיוגשו בחודש דצמבר 2021 לא ידונו השנה ויהיה צורך להגישם שוב בשנת 2022

לתשומת לבכם הגשת הבקשה מתאפשרת רק בדפדפן כרום (Google CHROME)

 • באפשרות עמותה רשומה/חברה לתועלת הציבור להגיש בקשה לתרומה/חסות אחת לשנה.
 • במקרה של חסות העמותה והבנק ישתפו פעולה לקידום מטרה חברתית תוך שילוב פרסום ותקשור הנושא.
 • לא ניתן לבצע בחירה בעת לחיצה על העיגול אלא צריך ללחוץ על המילה עצמה.
1.
1.האם מדובר בעמותה/חברה לתועלת הציבור?
לתשומת ליבכם, הסיוע ניתן לעמותות/חל"צ בלבד.
2.
2.האם העמותה/חברה לתועלת הציבור עוסקים באחד מהתחומים הבאים:
לידיעתך, פועלים בקהילה מתמקדים במתן סיוע לאחד מארבעת המיקודים שפורטו. האם ברצונך להמשיך?
3.
3.האם מדובר בבקשת תרומה או חסות?

מסמכים נדרשים להגשת בקשה לתרומה:

 • צירוף מכתב בקשה ראשוני חתום ע"י יו"ר/מנכ"ל/בעל תפקיד בכיר בעמותה/חברה לתועלת הציבור
 • אישור ניהול תקין בתוקף
 • אישור מוסד ציבורי לעניין תרומות לפי סעיף 46
 • תעודת רישום עמותה/חברה לתועלת הציבור
 • אישור ניכוי מס במקור בתוקף
 • אישור ניהול ספרים בתוקף
 • אישור ניהול חשבון עדכני- ע"י הבנק/רו"ח/ע"ד
 • עותק תקנון העמותה מאושר וחתום
 • דו"ח כספי חתום כדין מאושר לשנה קודמת, כנדרש ע"י רשם העמותות
 • דוח מילולי חתום כדין כנדרש ע"י רשם העמותות
 • חמשת מקבלי השכר חתום ומאושר
 • מסמך חתום הכולל את רשימת חברי הועד ואישור יו"ר העמותה על תאריך בחירתם
 • מסמך חתום הכולל אישור עו"ד למורשי חתימה בשם העמותה והרכב החתימה
 • טבלת תקציב מול הוצאות בפועל בשנה הקודמת חתום ע"י רו"ח
 • תקציב מאושר של העמותה לשנה השוטפת חתום ע"י רו"ח
 • דירוג עפ"י "מידות"- במידה וישנו
 • במידה והעמותה קיבלה סיוע בעבר:

  • דיווח חתום ע"י מנכ"ל העמותה ו/או רו"ח על אופן השימוש בכספי התרומה/חסות בשנה האחרונה ועל מידת ההצלחה בהשגת יעדי הפרויקט
  • קבלה על תרומה/חסות משנה אחרונה

עדכון נתונים נוספים:

 • תיאור פעילות העמותה
 • תיאור הפרויקט המבוקש:

  • תכנית מפורטת וייעוד כולל שיעור פעילות הפרויקט מסך הפעילות של העמותה
  • אבני דרך ויעדים מוצעים למדידה
  • תאריך עמידה ביעד
 • האם הפרויקט נועד לפיתוח הכנסות עצמיות של העמותה או קיים סיכוי כי יהפוך לבר קיימא
 • פוטנציאל מינוף הפרויקט לרמה ארצית ושתופיי פעולה אפשריים
 • סוג הפרויקט חדש (כן/לא)
 • משך הפרויקט: שנתי/מתמשך
 • אוכלוסיית היעד של הפרויקט
 • היקף ההשפעה
 • עומק השפעת הפרויקט
 • אזורי הפעילות בהם פועלת העמותה: ארצי/מקומי
 • תקציב:

  • סך התקציב הכספי של העמותה
  • תורמים מרכזיים של העמותה וגובה תרומה שנתית
  • חלקו של בנק פועלים במימון העמותה
  • סך התקציב של הפרויקט
  • הסכום המבוקש
  • סכום הסיוע שהובטח לפרויקט מגופים נוספים (שם הגוף, הסכום שהובטח בש"ח)
 • פירוט זיקה לבנק במידה וישנה (פעילות התנדבותית של עובדי הבנק, זיקה עסקית/ לקוחות סניף)
 • פרטי החשבון של העמותה/חל"צ: בנק, סניף, מס' חשבון

מסמכים נדרשים להגשת בקשה לחסות:

 • צירוף מכתב בקשה ראשוני לחסות חתום ע"י יו"ר/מנכ"ל/בעל תפקיד בכיר בעמותה/חברה לתועלת הציבור כולל פירוט הפרסום שיינתן לבנק בתמורה לחסות
 • אישור ניהול תקין בתוקף
 • תעודת רישום עמותה/חברה לתועלת הציבור
 • אישור ניכוי מס במקור בתוקף
 • אישור ניהול ספרים בתוקף
 • אישור ניהול חשבון עדכני- ע"י הבנק/רו"ח/ע"ד
 • דו"ח כספי חתום כדין מאושר לשנה קודמת, כנדרש ע"י רשם העמותות
 • דוח מילולי חתום כדין כנדרש ע"י רשם העמותות
 • חמשת מקבלי השכר חתום ומאושר
 • דירוג עפ"י "מידות"- במידה וישנו
 • במידה והעמותה קיבלה סיוע בעבר:

  • דיווח חתום ע"י מנכ"ל העמותה ו/או רו"ח על אופן השימוש בכספי התרומה/חסות בשנה האחרונה ועל מידת ההצלחה בהשגת יעדי הפרויקט
  • קבלה על תרומה/חסות משנה אחרונה

עדכון נתונים נוספים:

 • תיאור פעילות העמותה
 • תיאור הפרויקט המבוקש:

  • תכנית מפורטת וייעוד כולל שיעור פעילות הפרויקט מסך הפעילות של העמותה
  • אבני דרך ויעדים מוצעים למדידה
  • תאריך עמידה ביעד
 • האם הפרויקט נועד לפיתוח הכנסות עצמיות של העמותה או קיים סיכוי כי יהפוך לבר קיימא
 • פוטנציאל מינוף הפרויקט לרמה ארצית ושתופיי פעולה אפשריים
 • סוג הפרויקט חדש (כן/לא)
 • משך הפרויקט: שנתי/מתמשך
 • אוכלוסיית היעד של הפרויקט
 • היקף ההשפעה
 • עומק השפעת הפרויקט
 • פירוט הפרסום או השיתוף פעולה שיינתן בגין החסות
 • אזורי הפעילות בהם פועלת העמותה: ארצי/מקומי
 • תקציב:

  • סך התקציב הכספי של העמותה
  • תורמים מרכזיים של העמותה וגובה תרומה שנתית
  • חלקו של בנק פועלים במימון העמותה
  • סך התקציב של הפרויקט
  • הסכום המבוקש
  • סכום הסיוע שהובטח לפרויקט מגופים נוספים (שם הגוף, הסכום שהובטח בש"ח)
 • פירוט זיקה לבנק במידה וישנה (פעילות התנדבותית של עובדי הבנק, זיקה עסקית/ לקוחות סניף)
 • פרטי החשבון של העמותה/חל"צ: בנק, סניף, מס' חשבון

לתשומת לבך: על מנת להשלים את הבקשה, יש להכין מראש את המסמכים הנדרשים.

לא תתאפשר שמירה במהלך התהליך וחזרה במועד מאוחר יותר.

4.
4.פרטי העמותה/חברה לתועלת הציבור
כתובת למשלוח דואר

כוכבית היא שדה חובה