1. מידע כללי
 2. מסמכים ואישורים
 3. תיאור הפרוייקט
 4. אישור וסיום

טופס הגשת בקשה

לתשומת לבכם הגשת הבקשה מתאפשרת רק בדפדפן כרום (Google CHROME)

 • באפשרות עמותה רשומה/חברה לתועלת הציבור להגיש בקשה לתרומה/חסות אחת לשנה.
 • במקרה של חסות העמותה והבנק ישתפו פעולה לקידום מטרה חברתית תוך שילוב פרסום ותקשור הנושא.
 • לא ניתן לבצע בחירה בעת לחיצה על העיגול אלא צריך ללחוץ על המילה עצמה.
1.
1.האם מדובר בעמותה/חברה לתועלת הציבור?
לתשומת ליבכם, הסיוע ניתן לעמותות/חל"צ בלבד.
2.
2.האם העמותה/חברה לתועלת הציבור עוסקים באחד מהתחומים הבאים:
לידיעתך, פועלים בקהילה מתמקדים במתן סיוע לאחד מארבעת המיקודים שפורטו. האם ברצונך להמשיך?
3.
3.האם מדובר בבקשת תרומה או חסות?

מסמכים נדרשים להגשת בקשה לתרומה:

 • צירוף מכתב בקשה ראשוני חתום ע"י יו"ר/מנכ"ל/בעל תפקיד בכיר בעמותה/חברה לתועלת הציבור
 • אישור ניהול תקין בתוקף
 • אישור מוסד ציבורי לעניין תרומות לפי סעיף 46
 • תעודת רישום עמותה/חברה לתועלת הציבור
 • אישור ניכוי מס במקור בתוקף
 • אישור ניהול ספרים בתוקף
 • אישור ניהול חשבון עדכני- ע"י הבנק/רו"ח/ע"ד
 • עותק תקנון העמותה מאושר וחתום
 • דו"ח כספי חתום כדין מאושר לשנה קודמת, כנדרש ע"י רשם העמותות
 • דוח מילולי חתום כדין כנדרש ע"י רשם העמותות
 • חמשת מקבלי השכר חתום ומאושר
 • מסמך חתום הכולל את רשימת חברי הועד ואישור יו"ר העמותה על תאריך בחירתם
 • מסמך חתום הכולל אישור עו"ד למורשי חתימה בשם העמותה והרכב החתימה
 • טבלת תקציב מול הוצאות בפועל בשנה הקודמת חתום ע"י רו"ח
 • תקציב מאושר של העמותה לשנה השוטפת חתום ע"י רו"ח
 • דירוג עפ"י "מידות"- במידה וישנו
 • במידה והעמותה קיבלה סיוע בעבר:

  • דיווח חתום ע"י מנכ"ל העמותה ו/או רו"ח על אופן השימוש בכספי התרומה/חסות בשנה האחרונה ועל מידת ההצלחה בהשגת יעדי הפרויקט
  • קבלה על תרומה/חסות משנה אחרונה

עדכון נתונים נוספים:

 • תיאור פעילות העמותה
 • תיאור הפרויקט המבוקש:

  • תכנית מפורטת וייעוד כולל שיעור פעילות הפרויקט מסך הפעילות של העמותה
  • אבני דרך ויעדים מוצעים למדידה
  • תאריך עמידה ביעד
 • האם הפרויקט נועד לפיתוח הכנסות עצמיות של העמותה או קיים סיכוי כי יהפוך לבר קיימא
 • פוטנציאל מינוף הפרויקט לרמה ארצית ושתופיי פעולה אפשריים
 • סוג הפרויקט חדש (כן/לא)
 • משך הפרויקט: שנתי/מתמשך
 • אוכלוסיית היעד של הפרויקט
 • היקף ההשפעה
 • עומק השפעת הפרויקט
 • אזורי הפעילות בהם פועלת העמותה: ארצי/מקומי
 • תקציב:

  • סך התקציב הכספי של העמותה
  • תורמים מרכזיים של העמותה וגובה תרומה שנתית
  • חלקו של בנק פועלים במימון העמותה
  • סך התקציב של הפרויקט
  • הסכום המבוקש
  • סכום הסיוע שהובטח לפרויקט מגופים נוספים (שם הגוף, הסכום שהובטח בש"ח)
 • פירוט זיקה לבנק במידה וישנה (פעילות התנדבותית של עובדי הבנק, זיקה עסקית/ לקוחות סניף)
 • פרטי החשבון של העמותה/חל"צ: בנק, סניף, מס' חשבון

מסמכים נדרשים להגשת בקשה לחסות:

 • צירוף מכתב בקשה ראשוני לחסות חתום ע"י יו"ר/מנכ"ל/בעל תפקיד בכיר בעמותה/חברה לתועלת הציבור כולל פירוט הפרסום שיינתן לבנק בתמורה לחסות
 • אישור ניהול תקין בתוקף
 • תעודת רישום עמותה/חברה לתועלת הציבור
 • אישור ניכוי מס במקור בתוקף
 • אישור ניהול ספרים בתוקף
 • אישור ניהול חשבון עדכני- ע"י הבנק/רו"ח/ע"ד
 • דו"ח כספי חתום כדין מאושר לשנה קודמת, כנדרש ע"י רשם העמותות
 • דוח מילולי חתום כדין כנדרש ע"י רשם העמותות
 • חמשת מקבלי השכר חתום ומאושר
 • דירוג עפ"י "מידות"- במידה וישנו
 • במידה והעמותה קיבלה סיוע בעבר:

  • דיווח חתום ע"י מנכ"ל העמותה ו/או רו"ח על אופן השימוש בכספי התרומה/חסות בשנה האחרונה ועל מידת ההצלחה בהשגת יעדי הפרויקט
  • קבלה על תרומה/חסות משנה אחרונה

עדכון נתונים נוספים:

 • תיאור פעילות העמותה
 • תיאור הפרויקט המבוקש:

  • תכנית מפורטת וייעוד כולל שיעור פעילות הפרויקט מסך הפעילות של העמותה
  • אבני דרך ויעדים מוצעים למדידה
  • תאריך עמידה ביעד
 • האם הפרויקט נועד לפיתוח הכנסות עצמיות של העמותה או קיים סיכוי כי יהפוך לבר קיימא
 • פוטנציאל מינוף הפרויקט לרמה ארצית ושתופיי פעולה אפשריים
 • סוג הפרויקט חדש (כן/לא)
 • משך הפרויקט: שנתי/מתמשך
 • אוכלוסיית היעד של הפרויקט
 • היקף ההשפעה
 • עומק השפעת הפרויקט
 • פירוט הפרסום או השיתוף פעולה שיינתן בגין החסות
 • אזורי הפעילות בהם פועלת העמותה: ארצי/מקומי
 • תקציב:

  • סך התקציב הכספי של העמותה
  • תורמים מרכזיים של העמותה וגובה תרומה שנתית
  • חלקו של בנק פועלים במימון העמותה
  • סך התקציב של הפרויקט
  • הסכום המבוקש
  • סכום הסיוע שהובטח לפרויקט מגופים נוספים (שם הגוף, הסכום שהובטח בש"ח)
 • פירוט זיקה לבנק במידה וישנה (פעילות התנדבותית של עובדי הבנק, זיקה עסקית/ לקוחות סניף)
 • פרטי החשבון של העמותה/חל"צ: בנק, סניף, מס' חשבון

לתשומת לבך: על מנת להשלים את הבקשה, יש להכין מראש את המסמכים הנדרשים.

לא תתאפשר שמירה במהלך התהליך וחזרה במועד מאוחר יותר.

4.
4.פרטי העמותה/חברה לתועלת הציבור
כתובת למשלוח דואר

כוכבית היא שדה חובה